Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Stichting ContourdeTwern, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder nummer 41096481.

ContourdeTwern (CdeT) verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u aangeeft dat u gebruik wilt maken van onze diensten, vragen wij u soms om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het registratiesysteem Burgers en Leefomgeving in Kaart (BLIK) van CdeT, en alleen gebruikt om onze ondersteuning en diensten aan u op een goede manier te kunnen (blijven) aanbieden. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Uw persoonsgegevens worden alleen ingezien en/of gebruikt door medewerkers en/of vrijwilligers van CdeT. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet.

Bewaartermijn

CdeT bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor normaal gebruik binnen de organisatie of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Website

Privacy van bezoekers

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt ContourdeTwern met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • het recht respecteren om persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Daarnaast heeft iedereen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Privacy- en cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee de gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2020.

Contactformulier

In het contactformulier op de website vragen wij om een naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen. Wij vragen om een organisatie zodat wij weten weten van van wie de vraag afkomstig is. Na afhandeling van de mail met het aanmeldformulier wordt deze door de betrokken medewerker verwijderd.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd indien hier expliciet toestemming voor wordt gegeven door de ontvanger. Wij gebruiken de naam en het e-mailadres enkel voor het verzenden van de online nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt enkel gebruik van cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

Google Analytics

ContourdeTwern gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. ContourdeTwern heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. ContourdeTwern kan met behulp van deze rapporten niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik en worden door ContourdeTwern in geen geval doorgegeven aan externe partijen.

Opt-out

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Beveiliging en geheimhouding

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen technisch te beveiligen. Daarnaast zijn alle medewerkers van CdeT verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het werk ter kennis komt op basis van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Onze vrijwilligers verklaren eveneens vooraf schriftelijk strikte geheimhouding te zullen bewaren ten aanzien van alle verkregen informatie tijdens de werkzaamheden als vrijwilliger bij CdeT.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door CdeT worden verwerkt, kunt u schriftelijk of per mail een inzageverzoek doen. Aan uw verzoek wordt binnen 30 dagen uitvoering gegeven. Wij kunnen u vragen u te legitimeren. Mocht blijken dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail sturen aan:

ContourdeTwern
t.a.v. Privacy Adviseur
Postbus 3078
5003 DB Tilburg
e-mail: privacyadviseur@contourdetwern.nl

Tevens kunt u het Register Verwerking Persoonsgegevens van ContourdeTwern opvragen via bovenstaande contactgegevens. U ontvangt binnen 8 dagen hierop onze reactie.

Wijziging van privacy verklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door CdeT te allen tijde worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.