Spring naar content
Bel ons adviespunt:
(013) 549 86 46

Helpen kan!

Doe een donatie en wij zorgen dat je donatie gaat naar Tilburgers die het echt nodig hebben.

Scan deze QR-code om een donatie te doen aan het Ondersteuningsfonds.

Kan ik hulp krijgen bij het betalen van mijn energierekening? 

Hoge Energierekening (TOF) 

De energieprijzen stijgen sterk en snel. Dat merk je in je portemonnee. Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF) helpt als je: 

* financieel in de knel komt door hogere energiekosten  
* én je geen recht hebt op energietoeslag.  

Via de maatwerkoplossing Hoge Energierekening krijg je misschien toch een financiële vergoeding. 

400 x 400 actie

Geef mensen met financiële problemen een warme winter.
Medio december is Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg (TOF) gestart met een bijzondere actie. TOF vraagt mede-Tilburgers om een bijdrage voor mede-Tilburgers in financiële problemen. En dan specifiek problemen die zijn ontstaan door de hogere energiekosten.

Wilt u meer weten over de 400 x 400 actie van het ondersteuningsfonds? Klik dan op de afbeeldingen hieronder om de flyer te downloaden. 

Flyer donateurs
Flyer hulpverleners

flyer inwoners

Wat doet het Ondersteuningsfonds Tilburg?

De stichting Ondersteuningsfonds Tilburgs (TOF) bevordert het welzijn van Tilburgse inwoners. Dit doet ze door tijdelijke en gerichte financiële ondersteuning te verlenen. Het TOF is er voor inwoners van de gemeente Tilburg die door onverwachte, maar noodzakelijke kosten in de financiële problemen komen en daardoor onder de armoedegrens leven of dreigen te komen. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld veranderde wetgeving, onverwachte gebeurtenissen of omdat het moeilijk is om passend werk te vinden. Het TOF streeft ernaar om een bijdrage te leveren aan gezonde en gelukkige Tilburgers, die toegang hebben tot de basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor hun bestaan. Hierdoor kunnen ze weer meedoen aan de samenleving en bevorderen we hun financiële zelfredzaamheid. ContourdeTwern en de Vonk zorgen voor de uitvoering van het Ondersteuningsfonds Tilburg. Een onafhankelijke toetsingscommissie, waarin verschillende Tilburgse organisaties zijn vertegenwoordigd, beoordeelt de aanvragen.

Wat doet het Ondersteuningsfonds?

Het TOF verleent tijdelijke en gerichte financiële ondersteuning en verwijst indien nodig door naar (andere) passende hulpverlening (bijvoorbeeld schuldhulpverlening). Een financiële bijdrage uit het TOF maakt het noodzakelijke verschil in de financiële situatie van de inwoner. Het fonds is bedoeld om een plotselinge terugval in het inkomen of een financiële tegenvaller op te vangen. Ook zorgt het voor een ‘zachte landing’ en voorkomt het grotere financiële problemen. Het TOF keert uit waar andere regelingen niet gelden en is voor inwoners een laatste redmiddel. Bij het TOF kunnen noodzakelijke kosten worden aangevraagd zoals de zorgverzekeringspremie, medische behandelingen, tandzorg of hulpmiddelen. Afhankelijk van de situatie zegt het fonds een bijdrage toe van maximaal 2.500 euro. Dit kan een gift of een voorschot zijn. Eventueel wordt in termijnen betaald. Daar staat tegenover dat de aanvrager zelf ook actief meewerkt om de financiële situatie van de inwoner structureel te verbeteren.

Voor wie?

Het fonds is er voor individuele inwoners, kleine zelfstandigen en zzp’ers woonachtig in de gemeente Tilburg die een een laag besteedbaar inkomen hebben of een plotselinge terugval in inkomen ervaren. Er kan een beroep op het fonds worden gedaan voor noodzakelijke kosten, wanneer alle andere voorzieningen reeds zijn aangesproken en de inwoner desondanks nog steeds voor noodzakelijke kosten staat die hij/zij niet kan betalen. Deze inwoners kunnen een beroep doen op het fonds om deze kosten op te vangen en om te voorkomen dat financiële tekorten onnodig hoog oplopen.

Voorwaarden

 • De commissie kent een bijdrage toe als er sprake is van: Een forse terugval in hun inkomen of heel onvoorziene hoge kosten;
 • Onvoorziene en noodzakelijke kosten waarvoor geen andere voorziening voorhanden is;
 • Het voorkomen van grotere problemen door de aangevraagde bijdrage;
 • Een grotere kans op stagnatie tijdens een lopend hulpverleningscontact en als de bijdrage noodzakelijk is om de (schuld)hulpverlening op gang te houden;
 • Tegenstrijdige wet- of regelgeving;
 • De aanvraag moet altijd onderdeel zijn van een plan om te komen tot een structurele verbetering van de situatie. Alle vergoedingen moeten aantoonbaar bijdragen aan een structurele verbetering van de situatie dan wel stabilisering hiervan; 
 • Het aangevraagde dient het goedkoopst adequaat te zijn. Met het goedkoopst adequaat wordt bedoeld: “hetgeen volgens objectieve maatstaven verantwoord en toereikend” is.
 • Er kan maximaal €2.500 worden toegekend;
 • In principe wordt er maar 1 aanvraag voor hetzelfde doel toegekend. Is er sprake  van een vervolgaanvraag? Motiveer dan  waarom de eerste aanvraag onoldoende heeft bijgedragen of wat de bijzondere reden is van de vervolgaanvraag.

Specifieke voorwaarden voor tandzorg aanvragen:

 • Het TOF vergoedt in principe geen kronen of implantaten. Indien deze wel worden aangevraagd, moet beargumenteerd worden waarom deze noodzakelijk zijn;
 • Bij kosten voor parodontologie is een behandelplan van de tandarts noodzakelijk, waar de begroting onderdeel van uitmaakt;
 • Indien mogelijk moeten de behandelingen verdeeld worden over meerdere kalenderjaren, zodat de inwoner het maximale van zijn aanvullende verzekering kan gebruiken (indien van toepassing). Ook moet worden bekeken of een aanvullende verzekering, als deze er niet is, afgesloten kan worden;
 • De commissie kan een second opinion via de tandartsen van Tandzorg Op Maat (ToM) aanvragen. De commissie volgt altijd het advies van de ToM tandartsen;

Specifieke voorwaarden voor energie aanvragen – 400 x 400 actie:

 • Er moet sprake zijn van een laag inkomen of een laag besteedbaar inkomen door het aflossen van schulden of lasten van noodzakelijke kosten;
 • Inwoners van de gemeente Tilburg moeten aantoonbaar in de knel zitten door de hogere energielasten;
 • Er wordt gekeken naar het eventuele vermogen dat inwoners hebben om de tekorten op te vangen;
 • Er moet aangetoond worden dat de hoeveelheid gasverbruik vergelijkbaar is met dat van vorig jaar: de gestegen rekening moet aan de prijs van het gas liggen;
 • Het is aantoonbaar dat het energieverbruik (gas) niet hoger is dan het gemiddelde voor een vergelijkbare woning en vergelijkbaar gezin;

Er wordt geen vergoeding gegeven als er sprake is van:

 • Kosten waarvoor een andere voorziening voorliggend is;
 • Kosten die al gemaakt zijn of voor reeds bestaande schulden;
 • Kosten voor het eigen risico.

Werkwijze

 • Per 1 april 2021 werkt het TOF met een digitaal aanvraagformulier dat te vinden is op de website www.ondersteuningsfondstilburg.nl is. Heeft u vragen over het digitale aanvraagformulier? Lees dan eerst de handleiding die op deze website te vinden is;
 • Alle hulpverleners uit de stad die bezig zijn met de ondersteuning van inwoners kunnen een aanvraag indienen. Dit kunnen hulpverleners zijn vanuit diverse achtergronden en op verschillende leefgebieden;
 • De aanvragen moeten zo volledig mogelijk worden ingediend. Belangrijk is dat er een overzicht wordt gegeven van de inkomsten en uitgaven;
 • De kosten waarvoor de vergoeding wordt gevraagd, moeten gespecificeerd worden met een recente offerte of begroting;
 • Het TOF heeft voor het in behandeling nemen van de aanvraag toestemming nodig van de inwoner. Na het indienen van de aanvraag ontvangt de aanvrager een e-mail met daarin een toestemmingsformulier in de bijlage. Deze moet de inwoner ondertekenen. Een kopie (scan of foto) hiervan moet naar het TOF gestuurd worden. Het toestemmingsformulier is ook te vinden op onze website;
 • We ontvangen graag een schuldenoverzicht, indien er sprake is van schulden. Dit om onnodig oponthoud te voorkomen;
 • Aanvragen onder de €500 betalen wij na een toekenning direct. De factuur stuurt u achteraf naar ons toe. Deze betaling doen wij bij voorkeur direct aan de leverancier, behandelaar of aan de aanvragende instantie. Indien wij overmaken aan de aanvragende instantie, vertrouwen wij erop dat de aanvrager ervoor zorgt dat de gift juist besteed wordt. Belangrijk: Vermeld (indien bekend) de juiste betaalgegevens in het aanvraagformulier.  Is betaling aan een leverancier, behandelaar of aan u als aanvragende instantie echt niet mogelijk, geef dit dan aan op het aanvraagformulier. Stuur de factuur naar: ondersteuningsfonds@contourdetwern.nl  
 • Aanvragen boven de €500 betalen wij na een toekenning bij ontvangst van de factuur/nota of betaalbewijs. Stuur deze documenten naar: ondersteuningsfonds@contourdetwern.nl  
 • Wij geven een vergoeding op basis van de originele begroting zoals die is ingediend bij de aanvraag. Ingediende kosten die afwijken van de bij de aanvraag ingediende offerte worden niet vergoed;  
 • De commissie komt om de 14 dagen bij elkaar (met uitzondering van de kerstvakantie en eventuele extra sluiting in de zomervakantie) en bespreekt dan de volledig ingediende aanvragen. Binnen vier weken ontvangt u bericht over het besluit van de commissie;
 • De toetsingscommissie van het TOF bekijkt of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en of er andere voorzieningen beschikbaar zijn die deze kosten kunnen vergoeden.

Hardheidsclausule

Wanneer sprake is van een zeer schrijnende situatie, waarbij direct een oplossing moet worden geboden, kan in afwijking van bovenstaande voorwaarden toch een vergoeding worden gegeven. Dit is ter beoordeling van de toetsingscommissie. Als hiervan sprake is in een aanvraag, dient de aanvraag te zijn voorzien van motivatie waarom de commissie af moeten van wijken van de gestelde voorwaarden.

Nazorg
Elk kwartaal doen wij steeksproefgewijs per e-mail nazorg onder afgeronde aanvragen. Dit doen wij om meer informatie te verzamelen over de afronding en het effect van de gift.

Online aanvraagformulier

Download hieronder het toestemmingsformulier en de handleiding en klik dan op de link om naar het online aanmeldformulier te gaan.

Handleiding digitaal aanvraagformulier
Toestemmingsformulier TOF

Woonlastencompensatie
Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg biedt daarnaast de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor woonlastencompensatie (WLC). Een inwoner van de gemeente Tilburg komt daarvoor in aanmerking als zijn of haar inkomen op orde is (hij of zij maakt maximaal gebruik van de bestaande inkomensondersteunende voorzieningen), maar de huur toch te hoog is in vergelijking met het inkomen. De WLC is er er om tijdelijk te hoge woonlasten te compenseren, niet om een huurschuld mee af te lossen. Klik op onderstaande toelichting voor meer informatie.

Toelichting aanvraagformulier woonlastencompensatie
Aanvraagformulier woonlastencompensatie

Ondersteunende organisaties

Organisaties die inwoners kunnen ondersteunen bij het indienen van een aanvraag:

Contourdetwern – AdviesPunt Contact – ContourdeTwern
Instituut Maatschappelijk Werk Instituut voor Maatschappelijk Werk | IMW Tilburg
Team Schulphulpverlening Schulden – Gemeente Tilburg
Toegang Tilburg Toegang Tilburg – Gemeente Tilburg
SMO Traverse Traverse | Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse Tilburg (smo-traverse.nl)
RIBW Homepage – RIBW Brabant
Amarant Amarant, jouw leven, jouw mogelijkheden
MST https://rooihart.org

Jaarverslag 2021

ANBI-status

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Voorwaarden ANBI 

Stichting Ondersteuningsfonds 2012 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: 

Stichting Ondersteuningsfonds (Tilburg) 2012 

Doelstelling: 

Stichting Ondersteuningsfonds Tilburg heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van natuurlijke personen, in het bijzonder door middel van het verlenen van financiële bijstand aan natuurlijke personen, die op grond van onverwachte, forse inkomensachteruitgang met financiële problemen te maken krijgen, met name die natuurlijke personen, die door die inkomensachteruitgang onder de armoedegrens terecht komen. 

KvK-nummer: 

54747015 

Fiscaal nummer (RSIN): 

8514 25. 045 

Bezoekadres: 

Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 

Postadres: 

Postbus 3078, 5003 DB Tilburg 

Bestuur: 

De heer L. Oerlemans (Voorzitter), Mevrouw C. Timmermans en Mevrouw A. Alizadah.

Beleidsplan: 

Klik hier om het beleidsplan te downloaden

Jaarverslag: 

Klik op het jaartal om het jaarverslag van het desbetreffende jaar te downloaden

Jaarverslag 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Financiële verantwoording: 

Klik hier om de financiële verantwoording te downloaden

Beloningsstructuur: 

De leden van het bestuur Stichting Ondersteuningsfonds 2012 vervullen hun bestuursfunctie volledig onbezoldigd en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Contactgegevens

Contact                        ContourdeTwern

Telefoonnummer          013 583 99 99

E-mailadres                  ondersteuningsfonds@contourdetwern.nl