R-Newt Kids terug naar overzicht

Voor Kinderen

De thema's van R-Newt Kids zijn Lekker in je vel!, Samen met Ouders, Toppers in Taal en De School in de Wijk.

Lekker in je vel

Kinderen maken deel uit van een sociale context: thuis, op school, in de wijk en in de samenleving. R-Newt Kids stimuleert sociale vaardigheden bij kinderen zodat zij leren omgaan met anderen. Dit doen we door middel van groepsactiviteiten en individuele begeleiding. In sommige gevallen in samenwerking met vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving en dat zij binnen deze omgeving zichzelf kunnen én durven zijn. We zien de sociale context rond een kind breder dan alleen het kind en zijn/haar ouders.

Binnen dit thema kunnen verschillende aspecten aan bod komen. Zo zijn succeservaringen belangrijk voor het zelfvertrouwen en de zelfwaardering van een kind. Met ‘Levensecht’ leren kinderen ontdekken waar hun talenten liggen. We maken ook gebruik van het nieuwe leren, de zogenaamde 21st Century Skills (bijvoorbeeld kritisch denken, sociaal-culturele vaardigheden, ICT-geletterdheid en creativiteit). Ook besteden we, indien van toepassing, aandacht aan de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Talentontwikkeling is ook een belangrijk onderdeel voor ‘Lekker in je vel!’. Wij bieden een kind de mogelijkheid om zijn of haar talenten al op jonge leeftijd te ontdekken.

Wanneer een kind lekker in zijn/haar vel zit, zal hij/zij zich beter redden in de maatschappij!

Samen met Ouders

Opvoeding en onderwijs staan niet los van elkaar. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderwerp. Ouderbetrokkenheid vergroot leeropbrengsten bij kinderen. Het heeft invloed op schoolprestaties en op het sociale gedrag van kinderen.

Kinderen hebben een stabiele thuissituatie nodig om te presteren op school. Wij kennen deze gezinnen en kunnen ze ondersteunen in de thuissituatie. We houden rekening met achtergronden, wensen en verwachtingen. Ouders voelen zich in hun thuissituatie vaak vrijer om over hun behoeftes, wensen en problemen te praten dan op school het geval is. Wij kunnen ouders begeleiden in het begeleiden van hun kind. Ook helpen we eventuele miscommunicatie te voorkomen tussen thuis en de school.

Naast ouderbetrokkenheid thuis, willen we ook graag actieve ouders op school die betrokken zijn bij het ontwikkeltraject van hun kind. Wij ondersteunen scholen in het organiseren van bijvoorbeeld een ouderkamer om ouders actief betrokken te krijgen op school.

Ouders zijn de opvoeders en R-Newt Kids is de schakel tussen de ouders en de school.

Toppers in Taal

De Nederlandse taal is een belangrijk element voor het meedoen in de Nederlandse samenleving. Thuis wordt er niet altijd de Nederlandse taal gesproken of is er sprake van een taalarme omgeving, wat kan leiden tot taalachterstand. Laaggeletterdheid kan een gevolg zijn, wat belemmerend werkt in het dagelijks leven.

Wanneer we aandacht  besteden aan lezen en taalgebruik op jonge leeftijd, voorkomen we leesproblemen op oudere leeftijd. Het is niet alleen belangrijk om op school aandacht te besteden aan taal, maar ook thuis. Betere taalbeheersing bij kinderen kan zelfs leiden tot beter gedrag.

Wij kunnen ouders stimuleren tot een actieve leesopvoeding. Hiermee stimuleren ouders de taalontwikkeling. Een betere taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger zijn. R-Newt Kids gaat de samenwerking rondom taal aan met onder andere de school, ouders en de bibliotheek.

Zonder taal (beheersing) is een kind nergens. Het beheersen van de Nederlandse taal biedt juist die kansen en mogelijkheden om zichzelf beter te ontwikkelen. 

De School in de Wijk

Een school staat in de wijk. Een wijk waarin een kind zich beweegt en ontwikkelt. Binnen dit thema zijn zetten we in op het gedrag van het kind. Zo kunnen we zowel binnen als buitenactiviteiten organiseren die inzetten op het gedrag van kinderen. Hiervoor gaan we de samenwerking aan met R-Newt jongerenwerk. 

Pubergedrag is steeds vaker zichtbaar bij leerlingen van groepen 7 en 8. Hierdoor is er soms sprake van de straatcultuur onder de leerlingen binnen de school. Onder dit thema geven we inzicht en begrip in de begrippen Burgercultuur vs. Straatcultuur, door informatieve voorlichtingen en/of workshops aan te bieden aan scholen.

Met R-Newt en R-Newt kids zorgen wij voor de verbinding tussen de school en de wijk. Daarnaast zorgen we voor een doorgaande lijn in relatie met het kind en volgen we de ontwikkeling van het kind. Als samenwerkingspartner denken we mee, voeren we uit en zorgen we voor een goede verbinding met de wijk!

Rol R-Newt Kids
Wat: Hoe:
Procesondersteuning Organiseren
Maatwerk Maatwerk
Verbinden Verbinden
Meedenken Uitvoeren
Partnership Partnership
Inkopen
Contactgegevens

Contact R-Newt
Telefoonnummer 013 583 99 99
E-mailadres kids@r-newt.nl