Ondersteuningsfonds Tilburg terug naar overzicht

Voor Senioren, Volwassenen, Jongeren, Kinderen

Het Ondersteuningsfonds is er voor Tilburgers die te maken krijgen met een forse terugval in hun inkomen, met name vanwege de stapeling van veranderingen in wet- en regelgeving. Denk aan kindgebonden budget, zorg- of huurtoeslag, eigen bijdrage in de zorg en het leerlingenvervoer. Het Ondersteuningsfonds biedt eenmalig financiële ondersteuning en leidt indien nodig door naar (andere) passende hulpverlening (bijvoorbeeld schuldhulpverlening).

Het fonds is er voor individuele burgers, kleine zelfstandigen en zzp'ers. Zij kunnen een beroep doen op het fonds om een plotselinge terugval in inkomen op te vangen en te voorkomen dat financiële tekorten onnodig hoog oplopen.

Afhankelijk van de situatie zegt het fonds een bijdrage toe van maximaal 2.500 euro. Dit kan een gift of een voorschot zijn. Eventueel wordt in termijnen betaald. Daar staat tegenover dat de aanvrager zelf ook actief meewerkt om zijn of haar financiële situatie structureel te verbeteren.

Een financiële bijdrage uit het Ondersteuningsfonds maakt het verschil in de situatie van de aanvrager en keert uit waar andere regelingen niet gelden. Door de bijdrage van het fonds krijgt de ontvanger de tijd om te leren omgaan met het tekort of de terugval in besteedbaar inkomen.

Criteria Ondersteuningsfonds

Aanvragen kunnen, in getypte vorm, digitaal worden ingediend door hulpverleners in de stad, die bezig zijn met de ondersteuning van burgers. Dit kunnen hulpverleners zijn vanuit diverse achtergronden en op verschillende leefgebieden. De aanvraag moet altijd onderdeel zijn van een plan om te komen tot structurele verbetering van de situatie.

Maximaal kan 2.500 euro worden toegekend, in principe 1x voor hetzelfde doel. Als er sprake is van een volgende aanvraag, dan moet gemotiveerd worden waarom de eerste aanvraag niet voldoende heeft bijgedragen of wat de bijzondere reden is van de vervolgaanvraag.

Er wordt een tegemoetkoming toegekend als er sprake is van:

 • kosten of het niet kunnen betalen van lasten als gevolg van de economische crisis;
 • kosten die voor rekening van de burger komen vanwege recente bezuinigingen. Let op: het is de bedoeling dat onze vergoeding bijdraagt aan een zachte landing van de maatregelen. Dus jaren later na het voordoen van de kosten of het wijzigingen van de regeling kan er geen vergoeding meer gegeven worden; 
 • kosten als gevolg van elkaar tegensprekende overheden/regelingen;
 • onvoorziene en noodzakelijke kosten of schulden om te voorkomen dat er stagnatie optreedt tijdens lopend hulpverleningscontact.

Verder geldt: 

 • alle vergoedingen moeten aantoonbaar bijdragen aan een structurele verbetering van de situatie dan wel stabilisering hiervan; 
 • de aanvragen moeten zo volledig mogelijk, in getypte vorm worden ingediend.  Belangrijk is dat er een overzicht wordt gegeven van de inkomsten (met de bron van de inkomsten) en uitgaven. De kosten waarvoor de vergoeding wordt gevraagd moeten gespecifieerd worden met een recente offerte. Ook ontvangen we graag een schuldenoverzicht indien er sprake is van schulden. Dit om onnodig oponthoud te voorkomen;
 • vergoeding wordt gegeven volgens de originele factuur zoals ingediend bij de aanvraag (ingediende kosten die afwijken van de bij de aanvraag ingediende offerte worden niet vergoed).   
 • Bij kosten voor parodontologie is een behandelplan, waar de begroting een onderdeel van uitmaakt, van de tandarts noodzakelijk.

Er wordt geen vergoeding gegeven als er sprake is van:

 • kosten waarvoor een andere voorziening voorliggende is;
 • kosten die al gemaakt zijn of reeds bestaande schulden;
 • eigen risico. 

Hardheidsclausule:

Wanneer sprake is van een zeer schrijnende situatie waar direct een oplossing moet worden geboden kan in afwijking van bovenstaande criteria toch een vergoeding worden gegeven. Dit ter beoordeling van de toetsingscommissie. In deze situaties kan ook sprake zijn van een lening, in termijnen terug te betalen. Ook dit ter beoordeling van de toetsingscommissie.

Aanvragen

Aanvragen bij het Ondersteuningsfonds kunnen alleen worden ingediend door medewerkers van erkende maatschappelijke organisaties. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke toetsingscommissie waarin diverse Tilburgse organisaties vertegenwoordigd zijn. ContourdeTwern voert het secretariaat van het Ondersteuningsfonds.

Pilot woonlastencompensatie

Ondersteuningsfonds Tilburg start een pilot met woonlastencompensatie. Iemand komt daarvoor in aanmerking als zijn of haar inkomen op orde is (hij of zij maakt maximaal gebruik van de bestaande inkomensondersteunende voorzieningen) maar de huur toch te hoog is in vergelijking met het inkomen. Deze pilot is er om tijdelijk te hoge woonlasten te compenseren, niet om een huurschuld mee af te lossen. Klik op onderstaande toelichting voor meer informatie.

Jaarverslag 2019

Lees meer over de werkwijze, onze resultaten en ervaringen van hulpverleners en bewoners in het jaarverslag van kalenderjaar 2019.

Ondersteunende organisaties

Organisaties die burgers kunnen ondersteunen bij de aanvraag:

Contactgegevens

Contact ContourdeTwern
Telefoonnummer 013 583 99 99
E-mailadres ondersteuningsfonds@contourdetwern.nl