Over ons Beleid

Magazine ContourdeTwern #3

Bekijk Magazine ContourdeTwern #3
PDF

Visie op de nabije toekomst

Aan de vernieuwing van het sociaal werk komt nooit een eind. Bij ContourdeTwern zijn we er iedere dag mee bezig; op de werkvloer, met het management en op het niveau van Innovatie & Beleid. In 2015 hebben we met de hele organisatie de tijd genomen om de visie op ons werk in deze samenleving scherp neer te zetten. En om die te vertalen naar de ambities die erbij passen. We hebben vastgesteld dat onze vier kernwaarden Hart voor vrijwilligers, Kennis van de wijk, Samenredzaamheid, Sterk in Netwerken nog niets aan kracht hebben verloren. De uitdagingen voor de komende jaren hebben we wel verder concreet gemaakt.

Bij het schrijven van dit magazine wordt de laatste hand gelegd aan een Beleidsvisie. Een tip van de sluier aan de hand van vier thema’s:

Presentie
De overheid verwacht van burgers dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven én dat van elkaar. Meedoen, participeren is niet langer vrijblijvend maar welhaast een plicht. Professionele hulp wordt minder toegankelijk, uitgebreide zorgarrangementen worden afgebouwd. Gevolg: er komt meer druk te liggen op mensen zelf, op hun sociale omgeving en op (niet-professionele) netwerken.

Dit brengt voor sociaal werkers de belangrijke opgave met zich om ‘nabij te zijn’. Om in de eigen omgeving, op straat, aan de keukentafel, het contact aan te gaan met mensen. Eerlijke relaties op te bouwen, vanuit kennis van de leefwereld en motieven die mensen bezig houden. Na te gaan hoe zij zo zelfredzaam mogelijk kunnen zijn. We noemen dit ‘Present werken’.

Op dit onderdeel zal ContourdeTwern het vakmanschap van medewerkers versterken. Om datgene te doen wat het welzijn van mensen versterkt. Dat betekent zien en erkennen, bijvoorbeeld dat zorginterventies niet altijd helpen. Dat mensen door de ingewikkeldheid van de samenleving soms juist dieper in de problemen komen. Dat mensen samen sterker staan dan alleen. Maar ook dat elk mens anders is, en dus een ondersteuning op maat verdient.

Bij deze aanpak sluit aan het promotieonderzoek bij de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo (Tilburg University) door een medewerker van ContourdeTwern.

Onderkoepeling
Sinds jaar en dag ondersteunt ContourdeTwern mensen, individueel en/of in groepen. Steeds meer burgers nemen zelf initiatief om de leefomgeving te verbeteren, om armoede te bestrijden, lokaal voedsel te produceren of energie op te wekken. Die bruisende lokale samenleving is een wenkend perspectief.

ContourdeTwern heeft een dicht netwerk in dorp en stad dat ingezet kan worden om deze initiatieven waar nodig, een zetje te geven. Verbinden is een kernopgave voor ons, we zijn daar goed in en zijn daardoor in staat heel veel vraagstukken succesvol te benaderen. In de netwerksamenleving van nu gebeurt dat verbinden niet topdown, maar van onderop. Vaak onzichtbaar, impliciet en informeel. Maar we zijn er wel, als het nodig is of als het even tegenzit. We noemen dat ‘onderkoepelen’: presentie, niet alleen naar individuen maar ook voor organisaties. Zodat de sociale infrastructuur zich versterkt en de samenleving vitaal en energiek wordt en blijft.

Kennisplatforms
Bij ContourdeTwern, maar ook daarbuiten, is ontzettend veel kennis aanwezig. Die denkkracht aanboren, doorontwikkelen, breed uitzetten, is soms een lastige opgave. Het komt voor dat medewerkers op een eilandje iets nieuws uitproberen. Een gemiste kans omdat kennis die is opgedaan, in onze eigen organisatie of bij collega-instellingen, onderbenut blijft. Ook wordt nog wel eens vergeten dat tal van methoden al beschreven zijn en op effectiviteit getoetst.

ContourdeTwern wil een lerende organisatie zijn. Steeds op zoek naar hoe het beter kan, innoveren samen met anderen. Om die reden worden de komende jaren Kennisplatforms ingericht. Deze zijn bedoeld voor kennisontwikkeling. Hoe verworvenheden vervolgens worden uitgevoerd op maat in de wijk, blijft aan de teams. Zij hebben daarvoor de vakkennis en de kennis van het werkgebied. Het gaat erom innovatieve kennis te delen, op allerlei manieren, intern en extern. Alle medewerkers kunnen aan de kennisplatforms deelnemen en er denkkracht brengen en halen.

Bedrijfsvoering
De dynamische ontwikkelingen in het sociale domein hebben niet alleen invloed op inhoud en dienstverlening maar ook op de feitelijke organisatiestructuur. We moeten sneller en in goede samenhang kunnen inspelen op vragen die lokaal, in wijk of dorp, opkomen. Bedrijfsdiensten die we voor ‘intern gebruik’ hebben ontwikkeld, kunnen we ook aanbieden aan partijen die hiervoor bij ons aankloppen. Denk aan financiële administratie, managementondersteuning, de werkgeversrol. De samenhang tussen de ‘ondersteunende’ diensten gaan we versterken en de interne en externe klant komt meer centraal te staan. Ook zijn er tal van ideeën om de digitale dienstverlening door ContourdeTwern te verbeteren. Om deze ondersteuning vanuit het centraal bureau goed in te bedden in de organisatie, wordt de komende jaren vorm gegeven aan een integraal bedrijfsbureau.